2012. máj. 26.

Kádár 100

Kádár János - még életében kapott - születésnapi felköszöntő leveleit használt papír zsebkendőkre gépelem újra. Minden újraírt levélhez magam is megfogalmazok néhány személyes sort, jelölve ezzel a viszonyomat ahhoz a korszakhoz, amelyben gyerekként éltem. A rekonstruált, újraírt szövegek és a privát emlékeim leiratai egymás mellé helyezve, egy installációba rendezve, Politikai "barátság" címmel lesznek láthatóak a Viltin Galéria Politechnika című kiállításán. Egyet-egyet közülük itt publikálok.


Baglyas Erika
Politikai „barátság”, 2012, 15db használt papír zsebkendő, írógéppel írt szöveg, 3 db vitrinben 30x150x3cm 
Political „friendship”, 2012, 15 used paper handkerchiefs with typewritten texts in 3 showcases of 30x150x3cm


A Kádár Jánosnak írt korabeli születésnapi gratulációk szövegeinek forrása:
Huszár Tibor (szerk.): Kedves, jó Kádár elvtárs! – válogatás Kádár János levelezéséből 1945-1989, Budapest, 2002, Osiris.

The source of contemporary birthday salutations written to János Kádár: Tibor Huszár (ed.): Kedves, jó Kádár elvtárs! – válogatás Kádár János levelezéséből 1945-1989 [Dear Comrade Kádár – A selection from the correspondence of János Kádár, 1945-1989], Budapest, 2002, Osiris.

1. levél
Kádár János elvtársnak,
A Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottsága első titkárának,
a Magyar Forradalmi Munkás-paraszt Kormány elnökének

Kedves Kádár elvtárs!

A Déli Hadseregcsoport Katonai Tanácsa a testvéri Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok katonáinak, tiszthelyetteseinek, tisztjeinek és tábornokainak nevében szívből üdvözli Önt születésnapja alkalmából.
            Teljes szívből kívánunk Önnek, kedves Kádár elvtárs, további sikereket gyümölcsöző munkájában a szocialista Magyarország építésének, a szovjet és a magyar nép közötti barátság és együttműködés erősítésének, a szocialista országok egysége és ereje megszilárdításának javára a marxizmus-leninizmus legyőzhetetlen tanításáénak zászlaja alatt, valamint jó egészséget, hosszú életet és sok boldogságot.

1963. május 26.

Mély tisztelettel,

K. Provalov vezérezredes
N. Alekszandrov vezérezredes
Sz. Andrjuscsenko altábornagy
V. Baszakov altábornagy
A. Puskin repülő erők altábornagya

Letter 1
To Comrade János Kádár,
First Secretary of the Central Committee of the
Hungarian Socialist Workers’ Party,
Premier of the Hungarian Revolutionary
Workers’ and Peasants’ Government

Dear Comrade Kádár,

On behalf of the soldiers, officers, senior officers and generals of the Soviet troops temporarily based on the territory of the People’s Republic of Hungary, the Military Council of the Southern Army Group is extending heartfelt salutes to you on the occasion of your birthday.
Dear Comrade Kádár, we wish you whole-heartedly further success in your fruitful activities conducted in order to build up a socialist Hungary, to strengthen friendship and co-operation between the Soviet and Hungarian people, to consolidate the unity and power of socialist countries under the banner of the invincible teachings of Marxism-Leninism. We also wish you good health, long life and plenty of happiness.
           
26 May, 1963

With deep respect yours,

General K. Provalov 
General N. Alexandrov
Lieutenant Gerneral S. Andrushchenko
Lieutenant Gerneral V. Basakov
Lieutenant Gerneral A. Puskin of the air forces


2. levél
„Aranyos Janikánk”

Születésnapjára, szívünk egész szeretetével sok egészséget, boldogságot és nagyon hosszú életet kívánunk.

1971. május

Volt Kaszab-gyári munkatársak
Bokorné, Böske,
Csery,
Pista,
Prágainé,
Missuray Erzsi

Letter 2
„Our Dearest Janika”

With all the love in our hearts we wish you the best of health, a lot of happiness and a very long life on your birthday.

May 1971

Colleagues from the former Kaszab Factory
Mrs. Bokor, Böske,
Csery,
Pista,
Mrs. Prágai,
Erzsi Missuray


3. levél
Kedves Kádár elvtárs!

Családjaink ezúton köszöntik születése évfordulóján. Feleségétől és hazájától távol tölti e napokat – dolgozik.
            Gondolatban megszorítjuk kezét és mindannyiunk nevében jó egészséget kívánunk Kádár elvtársnak és Kedves feleségének. Reméljük, hogy hazaérkezése után érzéseinket, jókívánságainkat szóban is kifejezhetjük.
            Ismételten minden jót kívánunk születésnapja alkalmából.

1971. V. 25.

Tisztelői
Biszku Béla, Biszku Béláné
Aczél György és Zsuzsa
Sándor József, Sándor Józsefné

Letter 3
Dear Comrade Kádár,

Our families hereby congratulate you on the anniversary of your birth. You are spending these days away from your wife and country – working.
            We shake your hand in thought, and we all wish good health to you, Comrade Kádár, and to your dear wife. We hope that after you have returned home, we will be able to express our feelings and good wishes to you personally as well.
            Once again, we wish you all the best on the occasion of your birthday.

25/5/1971

Yours sincerely,
Béla Biszku and Mrs. Béla Biszku
György Aczél and Zsuzsa
József Sándor and Mrs. József Sándor

/.../


Baglyas Erika
Politikai „barátság”, 2012, 15db papír zsebkendő, írógéppel írt szöveg 15 db keretben, 25x25cm

Erika Baglyas
Political „friendship”, 2012, 15 paper handkerchiefs, text written by typewriter, 15 pcs. framed 25x25 cm

Saját leveleim Kádár János 100. születésnapja alkalmából.

Some of my own letters to János Kádár on his 100th birthday.


2. levél
Kedves János bácsi!

Voltam kisdobos és úttörő, de semmi másra nem emlékszem az őrs- és rajgyűlésekből, mint arra, hogy nem csak az egyenruhánk volt egyforma, de a kérdéseink is.

Budapest, 2012. május 26.
Baglyas Erika

Letter 2
Dear Unle János,
I was a junior pioneer and later a  pioneer, but the only thing I remember from the meetings is that not only our uniforms were the same but our questions as well.

May 26, 2012, Budapest
Erika Baglyas

4. levél
Kedves János bácsi!

Nálunk az orosztanárnak nem hivatása volt csak munkája.

Budapest, 2012. május 26.
Baglyas Erika

Letter 4
Dear Uncle János,

In our times  Russian teachers did not have a profession, only a job.

May 26, 2012, Budapest
Erika Baglyas


6. levél
Kedves János bácsi!

Május elsején mindig kötelező volt felvonulni, de közben nem éreztünk semmit.

Budapest, 2012. május 26.
Baglyas Erika

Letter 6
Dear Uncle János,

On the 1st of May it was compulsory to march in the demonstration but we did not feel anything as we were marching.

May 26, 2012, Budapest
Erika Baglyas


8. levél
Kedves János bácsi!

Apai nagyszüleim parasztok voltak. Apai nagyanyám minden éjjel felsikított álmából, mert fiatal lány korában a magyarokat felszabadító orosz katonák megerőszakolták. Azt mesélték a nagyszüleim, maguk elvették tőlük az állataikat és a földjeiket. Apai nagyapám lassan alkoholista lett, mindent megivott, amit termelt. Csak dünnyögött, amikor azokról a ház oldalát támasztó, rozsdás mezőgazdasági szerszámokról kérdeztem, amiket még az ő apjától és nagyapjától örököltek.

Apai nagyanyámnak, és nagyapámnak szinte szavajárása volt az „ott rohadjon meg”.

Budapest, 2012. május 26.
Baglyas Erika


Letter 8
Dear Uncle János,

My grandparents on my father’s side were peasants. When my grandmother was a young girl, she was raped by Russian soldiers, and she would scream in her sleep every night ever since. My grandparents told me that their animals and land had been taken away. My grandfather gradually became an alcoholic, and drank what he produced.
The agricultural tools he had inherited from his father and grandfather went all rusty leaning against the house, and when I asked him about them, he just mumbled.
Both my paternal grandmother and grandfather would often say „let it rot”.

May 26, 2012, Budapest
Erika Baglyas

9. levél
Kedves János bácsi!

Volt egy kötelezően választható tantárgy az általános iskolában. Ennek keretén belül a dunaföldvári Duna-part betonozott szakaszán szedegettük a fűszálakat a szocialista brigádok által rosszul kimalterozott kőtömbök rései közül.

Budapest, 2012. május 26.
Baglyas Erika

Letter 9
Dear Uncle János,

We had an optional compulsory subject in primary school. In some of these classes we went to the Danube embankment and weeded out the grass growing in the cracks of the concrete and stone blocks, which were poorly constructed by the socialist brigades.

May 26, 2012, Budapest
Erika Baglyas

11. levél
Kedves János bácsi!

Sokszor volt vajas kenyér reggelire, tízóraira, uzsonnára és vacsorára.
Apukám utálta magát és a maguk ideológiáját.

Budapest, 2012. május 26.
Baglyas Erika

Letter 11
Dear Uncle János,

Many times there was only bread and butter  for breakfast, for morning and afternoon snacks and for supper. My father hated himself and your ideology.

May 26, 2012, Budapest
Erika Baglyas


  

 


2012. máj. 25.

Bunker után

Beszélő 2. a Bunker után
 2012. május 29-én, kedden 18h nyilvános szakmai beszélgetés
Dovin Galéria, 1052-Budapest, Galamb utca 6.


A Beszélő 2. Baglyas Erika Bunker című kiállításához kapcsolódó következő esemény, amely a Kádár-korszak szociális tereinek (privát- és publikus) összefüggéseivel foglalkozik meghívott szakértők segítségével. Az esemény a politikai vezető születésének évfordulója alkalmából különös aktualitással működik, illetve a múltfeldolgozás kortárs képzőművészeti diskurzusába is beleszól. 

2012. május 24-én bezárt a Bunker című kiállítás, lebontottuk az installációt, a galéria teréből eltűnt minden eddigi installációs elem, a kiállítótér visszaállt „normál” állapotába. A galéria mint köztes tér ezúttal a performativitás tereként funkcionál, amelyben nincs az alkotótól és befogadótól független mű, van viszont néző, kérdező, beszélő, hallgató, résztvevő által megalkotott akció, esemény. A galéria ugyanakkor emlékezeti tér is ez alkalommal, a padlón látható Bunker alaprajza kijelöli a beszélgetők helyét, fizikai terét, a falon lévő fotódokumentáció pedig segíti felidézni a már nem létező installáció formai jegyeit.

Az esemény központi témája a társadalmi tér múltja és jelene. A Kádár-rendszer privát, közösségi, köztér fogalmai, ezek megjelenési formái, lehetőségei, keresztmetszetei (ha voltak). A 3T (támogatott-tűrt-tiltott) kategória-rendszer társadalmi vonatkozásai, mindezek jelenünkre gyakorolt hatása.

Felkért résztvevők:

Böcskei Balázs politológus
Kicsiny Balázs képzőművész
Kovács Éva szociológus
Mélyi József művészettörténész
Sasvári Edit művészettörténész
Standeisky Éva történész
Szemerey Samu építész

Az eseményt videóra rögzítjük.

Bővebb információ a kiállításról:
 
http://baglyaserika.blogspot.com/2012/03/bunker.html

Bővebb információ a Beszélő 1. eseményről:
http://baglyaserika.blogspot.com/p/current-huen.html


A szervezők:

Német Szilvi művészettörténész
Baglyas Erika képzőművész